Usługi i obszar działania:
  HDS Kraków
  HDS Małopolska
  Transport HDS Kraków
  Transport HDS Małopolska
  Transport materiałów budowlanych Kraków
  Transport materiałów budowlanych Małopolska
  Transport budowlany Małopolska
  Transport budowlany Kraków
  Transport ciężarowy Kraków
  Wyburzenia Kraków
  Midi koparka Kraków
  Roboty ziemne Kraków
  Minikoparka Kraków


Roboty ziemne Kraków

W świetle prawa roboty ziemne oraz roboty budowlane koniecznie trzeba rozróżniać. Roboty ziemne - szczególnie związane z niwelowaniem oraz podnoszeniem terenu, nie zawsze mają bezpośredni związek z robotami budowlanymi. Prace związane z niwelacją zostały jasno określone w artykule 41, ustępie 2 i 3 w ustawie z dnia 7 lipca 1994 mówiącej o Prawie Budowlanym. Zgodnie z przepisami - zarówno niwelowanie, jak i podnoszenie terenu jest związane z pracami przygotowawczymi, a te z kolei są uwzględnione w pozwoleniu na budowę w Krakowie (podobnie jak w innych miastach Polski). Jednak według wyroku sądowego (Naczelnego Sądu Apelacyjnego z 2005 roku), niwelacja terenu kraków, wyrównanie terenu kraków, czy też podwyższenie nie jest robotą budowlaną i nie podlega prawu budowlanemu. Mogą być natomiast oceniane w świetle naruszenie stosunków wodnych Według Prawa Ochrony Środowiska – właściciel, bowiem nie może zmieniać stosunków wodnych na swojej posesji ze szkodą dla posesji z nim sąsiadujących.

Rodzaje robót ziemnych


Roboty ziemne klasyfikuje się na trzy podstawowe grupy. Do pierwszej kategorii zalicza się roboty podstawowe – makroniwelacje, wykopy przestrzenne, wykopy wąsko przestrzenne, liniowe, niwelacje oraz ostateczne kształtowanie danego terenu – z każdym tych rodzajów bardzo często można spotkać się na terenie miasta Kraków. W drugiej grupie robót ziemnych znalazły się między innymi wyrównania wykopów przestrzennych, wykopy pod ławy oraz stropy, tworzenie nasypów, wyrównywanie skarp, makroniwelacje, aranżacje związane z małą architekturą, rozkład ziemi roślinnej oraz darni. Do trzeciego i ostatniego rodzaju prac ziemnych zalicza się roboty przygotowawcze oraz porządkowe. Polegają one przede wszystkim na usunięciu darni oraz ziemi, wycince, karczowaniu, wytyczaniu obrysu budowli, odprowadzeniu wody opadowej, jak i na ogólnie rozumianych porządkach na danym terenie.

Wymiarowanie robót ziemnych


Roboty ziemne – zarówno te na terenie Krakowa, jak i w innych częściach Polski – wymagają również odpowiednich zasad przedmiarowania. Przedmiarowanie jest pomiarem robót w jednostkach miary – zależne jest to od rodzaju wykonywanych prac. Procedura ta powinna być poprzedzona klasyfikacją wykopów, gruntów oraz określeniem sposobu, w jaki zabezpieczać się będzie ściany wykopów oraz nasypów. Roboty kubaturowe są robotami przestrzennymi i są mierzone w metrach sześciennych. Roboty liniowe to wszelkie wykopy oraz nasypy wąsko przestrzenne (takie jak np. drogi, linie kolejowe, wały ochronne itp.). Wykonywane są jako prace czasowe lub stałe, również i w tym przypadku mówimy o jednostkach metrów sześciennych. W tych pracach wyjątek stanowią jedynie roboty elektryczne, które mierzy się w metrach. Roboty powierzchniowe są pracami, które wykonuje się na powierzchni placu budowy – powiązane są z niewielkimi głębokościami. Stosuje się tutaj jednostki miary w metrach kwadratowych. Roboty ziemne towarzyszące, to wszelkie prace towarzyszące takie jak– pomiary, wykończenia oraz roboty specjalistyczne, czy porządkowe.


Roboty ziemne powiązane z wykopami pod fundamenty, jak i same fundamenty należy odebrać stosunkowo jak najszybciej. Wówczas minimalizuje się możliwość oraz ryzyko pojawienia się osunięć, rozluźnienia, czy zamarzania. Najpopularniejszą maszyną, którą stosuje się podczas prac ziemnych jest koparko-spycharka. Jest ona nie tylko uniwersalna, ale przede wszystkim bardzo wydajna. W przypadku budynków jednorodzinnych, które nie mają przewidzianej piwnicy, wykop może zostać wykonany nawet w ciągu jednego dnia.

© 2014 TransHDS Kraków 606 830 300
Realizacja: Agencja Interaktywna WebProm